برچسب: علت غلیظ شدن خون چیست

شهریور 06
علت غلیظ شدن خون چیست ؟

علت غلیظ شدن خون چیست ؟ علت غلیظ شدن خون به دو دلیل اتفاق می افتد.علت اولیه و علت ثانویه، اگر مغز بدون دلیل شروع به ساختن گلبول قرمز کند علت اولیه وجود دارد و اگر نرسیدن اکسیژن کافی به بدن باعث تولید گلبول قرمز شود علت ثانویه پیش روست. غلظت خون یعنی بخش گلبول […]