برچسب: روانشناس

شهریور 04
انتقال رفتار یا طرحواره چیست؟

انتقال رفتار یا طرحواره چیست؟ بر اساس نظریه یانگ،طرحواره ها غالباً نشات گرفته از…