توضیحات

دکتر شهباز فراهانی یکتا دندانپزشک

به علت مسافرت مطب دکتر شهباز فراهانی یکتاغیر فعال می باشد.

شماره تلفن مطب
شماره تلفن

به علت مسافرت مطب دکتر شهباز فراهانی یکتا غیر فعال می باشد.

آدرس

به علت مسافرت مطب دکتر شهباز فراهانی یکتا غیر فعال می باشد.

جنسیت

مرد

  • هنوز نظری ندارید.
  • یک دیدگاه اضافه کنید